Une lettre à ma mère: manman ou sanble tèt koupe ak yon powèm damou

Une lettre à ma mère: manman ou sanble tèt koupe ak yon powèm damou


Tipoupouloup mwen,

Pou jounnen fèt ou sa , mwen pa kwè mwen t ap janm jwenn fòs ak kouraj kite jou sa janbe latèt labrindiswa san mwen pa ekri ou yon ti moso lèt kenn anmore sou latè beni poko janm sizle nan rèv. Tankou ou konnen li: plis zegwi mwa me pran chante anndan kokolòs tèt mwen , se plis bonnanj mwen anvi bobo kuis kouraj ou. Pyout pyout ! Epitou tank m ap panse ak ou se tank m ap renmen w plis pase m . Chak jou ki louvri nan pla men ladestine !

Tipoupouloup mwen, mwen anvi ekri ou nan lèt sa a tout sansasyon mo damou ki abite nan kè mwen pou ou, anplis tou mwen anvi desinen ak men goch mwen tout kalite rèv ki batize lespri mwen chak lè lannwit nwaye nan wonn je mwen. Jodi a si ou wè chak grenn mo nan paj lèt mwen sa a genyen yon ti koulè bonè k ap defile do pou do sou kò yo se paske prezans souri ou ban mwen souf pou mwen leve lank plim mwen prè dousè melodi lavi, e depilè sa a tandrès souri ou pa sipann klere tout patikil ki anndan vant mwen ankè. Anplis m ap fè ou konnen tou se chandèl souri ou ki sèvi m pòt vwa lajwa anba move tan lavi anmenmtan se li menm tou ki sèvi jou mwen yo kolòn vètebral tou. Anverite lè ou souri se tankou yon mèvèy ki pi klere pi sedwizan pase solèy Bondye . Pou jodi a mwen pran tout tan pou di ou yon bèl mèsi paske nan jou dezè mwen yo se prezans ou ki toujou sèvi m lonbray lè sezon sovaj anvi grizonnen mezi tèt mòn ki nan mwen. Aklè , mwen pran tout tan pou m di ou yon bèl mèsi ankò achak fwa m sonje se dlo kò kouraj ou ki konn sèvi rèv mwen yo sous dlo.

Tipoupouloup mwen , pou jounnen fèt ou sa mwen pa konn ki kantite bonbon cho pou mwen ta fè pòch van an kado. Kòmkidirè pou li ta kouwonnen ou kouwè yon ti kap an kè nan sezon vandredisen. Mwen gen lenpresyon tout reyon limyè ki genyen anvi sanble avèk souri ou . Anpitou se tandrès souri ou ki fè mwen konprann tan an gen de branch paradi : youn anwo nan syèl la kote Bondye sere zetwal li yo, lòt la a abite nan tranch souri ou kote bonnanj mwen fè ladesant rive maten midi o swa .Tout flè ki pouse pa bò isit pote etikèt non ou pou ka ranmase frechè sansasyon lavi genyen anba lanng li. Anverite bèl ti manman cheri mwen se pou rezon sa limyè souf ou abiye letènite delatètopye cheri.

Tipoupouloup mwen , pou jounnen fèt ou sa a ankò mwen swete tout sa je ou gade tounnen : yon grap flè choublak, yon grap fèy melis , yon grap fèy sitwonèl, ak yon grap fèy mant pou anbonmen jwisans lavi ou chak jou ki jou nan pla men tan an. Epi mwen swete ou ankò pou tout sa dwèt ou yo manyen tounen yon kanaval branch bwa gaya, yon kanaval palèt fèy figye nan lanvè kou landwat y a va sèvi ou repozwa achak sezon yo vin sovaj nan men ou. Epitou m swete pou pousyè pye ou tounnen poud cham letènite .

Pandan jounen fèt ou sa ankò , mwen swete ou leve fanm ou byen wo pou abiye brav ou menmjan ou konn abitye bat tenèb lè movezè grangou konn anvi noye kè m chak jou ki leve nan de pla men m . Anfèt mwen konseye ou ranmase fòs ak enèji ou yo pou ou kontinye konbat movezè lavi pou mwen ak ou cheri . Aklè , mwen vle ou konnen se ak très cheve ou yo fè kòn pou bèf. Kidonk leve kran ou wo pi wo pase limit syèl la pou ou pa kite tan an manje lespwa ou nan fèy bannann , fanm!

Nanpwen van ki pa fè tizè pou frechè bote , ki dirè pou mwen ki se fwi zantray ou . Alenstan prezan m prete tout kalte zengredyan imajinasyon atis penn, tout fòmil bote ki kreye Lasitadèl Laferyè, Basen Zim, Gwòt Marijàn, Fò Jak , etandòt ankò. Jouk pou lèt mwen sa sanble tipikmam avè w tankou de tak dlo k ap kalewès sou yon palèt fèy bwa siwèl . Anpi malgre tout chèlbètis plim mwen kopye nan imajinasyon powèt sireyalis yo, anverite pyès mo mwen yo pa sa rive dekri pwezi ak mizik ki nan langay kò w ni dekri pisans santiman m ki nan wonn kè mwen pou ou. Ayayay manman mwen! Lè w ap mache ou sanble tèt koupe ak yon powèm damou k ap pwomennen do touni nan van an. Se nan mak pye w pousyè latè benyen plis w ap mache se plis lespwa pouse . Kote ou pile tout reyon limyè lib, tout sezon vin vèt, tout flè woz anvi vin bo pye w. Cheri se nan pousyè pye w m aprann nyaj se makiyaj tan se ladan tou m aprann tout kalte koulè bonè : yon koulè lavi , yon koulè lespwa. Ou pa ta kwè sa! Kras pye w se angrè cheri .

Ti poupouloup mwen, m ap fè ou konnen lanmou m pou ou pa gen okenn defo w a t a di yon gwoup wòch galèt vag lanmè fin bobo ! Achak fwa plant santi bon yo pote lodè kò ou ale nan van an kòm pwovizyon pou sans mwen yo, mwen santi m ozanj tankou yon granpanpan jouk mwen santi yon ti frechè sansasyon paradi anbrase tout depatman ki sou kò m. Ti manman cheri mwen , menmsi tout fwa Jezi ta deside retounen sou latè , m ap fè ou konnen m p ap janm bouke adore tanp kò ou tankou lè ti zwazo devan glas . Depi m jwenn souf ou pou lave peche m yo , zafè pou lanfè ti Jezi ! Nan paj lèt mwen sa si ou wè mwen dezabiye kè mwen ak tout santiman ki ladan se paske mwen santi se sèl fason pou mwen fè ou konnen nan ki dimansyon lanmou mwen renmen ou sòti nan tèt rive nan pye. Ou pa ta kwè mwen ti cheri! Mwen renmen ou jouk nan fondas kalite ou yo rive nan rasin defo ou yo .

Ti chètout mwen, mwen vle ou konnen lanmou mwen genyen pou ou p ap janmè chanje katye menmsi dezagreman lavi ta vle toupiziye wonn kè m nan tout jwenti nan kò l . Ti cheri sonje m renmen ou lanvè kou landwat , kote m pase m ap toujou renmen ou alafoli, nan bon tan kou move tan m ap toujou bat bravo pou bote ou , souri ou tankou lè solèy ap kouche dèyè yon ti touf nyaj tou fre. Menmke apokalis ta fè nich sou kò m sèlman se nan pye lonbray ou m ap vin mouri paske lè mwen bò kote w mouri bèl . Ou pa ta kwè sa cheri! Pou janm renmen ou mwen prè pou m likide yon zing nan souf mwen anplis rebati yon dezyèm syèl pi klere pi chèlbè pase yon ti ponyen limyè koukouy k ap kalewès nan mitan kè vil pòtoprens. Mwen vle ou konnen ankò , mwen pa bezwen kouchdè ni branch limyè pou m respire ankò. Kidonk mwen vin aprann viv san yo toukòm timoun nan lari yo aprann viv san dra, san rèv. Aprezan se orezon prezans ou ki tounen m bwat oksijèn .Ou pa ta kwè sa ti cheri! Epi m kwè se rezon sa ki fè sans mwen yo ap priye ou an gras pou ou souri pi dri pi fon pou yo kab respire pi dri pi chèlbè.

Mwen pa jwenn ni kijan ki kouman pou m fini dènye paj lèt mwen sa a , men m sèten tout sa mwen anvi di ou se pran santiman mwen genyen pou ou yo tanpri bobo yo jouk nan fonnanm kè yo anmenmtan fè yo sèvi ou frechè pou lonbray ou achak lè zegwi revèy anvi dezakòde nan bra w . Mwen vle fè ou konnen ankò lanmou m gen pou ou se pi bèl paj fondèt dousè pou timoun aprann reve je klè plezi ki gen nan chak koulè lakansyèl. Anfèt, mwen pa jwenn mo nan vwa m ankò pou m kab fè w santi nan ki vitès kè mwen ap bat tanbou pou ou sèlman ti cheri . Mwen sèten m pa t ap janmè fini dènye paj lèt mwen sa a san mwen pa fè aprann lèz souri ou se pi bèl reyon limyè linivè genyen kòm dekorasyon pou lavi.

Tipoupoupouloup mwen, anvan m di ou orevwa, mwen anvi mete tout limyè zetwal nan cheve ou yo tankou kolye kouwòn anmenmtan m anvi chante pou ou tankou lè Wosinyòl ap chante pou kowosòl jouk vwa mwen rive ranmase tout bèl nòt mizik bonè genyen nan galata l. Alafen pou jounnen fèt ou sa a, mwen anvi danse tout bèl nòt mizik klasik Moza, Aydenn , Bitovenn konpoze pou selebre lavi . Alaverite mwen anvi danse pou ou tankou lè ti zwazo ap danse pou grenn figye anba yon ti solèy tou cho konsa m a va rive pentire jou fèt ou sa a. Achak jès achak pa ! Anvan lannwit sonnen dingdendong mwen vle ou konnen pou yon dènye fwa ankò se sou ou sèlman rèv mwen yo apiye ti cheri. Chak jou ki louvri nan pla men ladestine .
Bòn fèt manman cheri m, sonje kè m renmen w plis pase m.


Mendiny Joseph
L'Art-Rime

Share

La Rédaction 237

Kafounews

Laisser un commentaire

498 Commentaires

 • Wigens Dupiche

  May 22, 2021 - 03:02:21 PM

  Bon bagay !

 • Vers Rimés

  May 22, 2021 - 03:04:14 PM

  Bout bagay wi freo

 • Anel juste

  May 22, 2021 - 03:08:48 PM

  Bon travay zantray

 • Catia

  May 22, 2021 - 03:09:01 PM

  ????????❤️❤️

 • Jerome kymi

  May 22, 2021 - 03:09:38 PM

  Bn bagay zantray

 • Catia

  May 22, 2021 - 03:10:28 PM

  Bon bagay ❤️

 • Kenelo

  May 22, 2021 - 03:10:32 PM

  Anpil bel mon bro

 • Noradia JANVIER

  May 22, 2021 - 03:12:56 PM

  Onè ak respè pou tout manman
  Yon tèks ki chaje vi ak lanmou
  ONE LOVE ????!!!!!

 • Flor guerrero

  May 22, 2021 - 03:15:30 PM

  Bon bagay,bon travay ????????????????

 • Zienilande Jerome

  May 22, 2021 - 03:19:24 PM

  J'ai aimé,bravo chou????????????

 • JeanBa

  May 22, 2021 - 03:21:22 PM

  Compliments

 • Christ

  May 22, 2021 - 03:28:13 PM

  Wow ????loveeeeeeeee????

 • Jeudi

  May 22, 2021 - 03:34:36 PM

  ewa

 • Peterson

  May 22, 2021 - 03:47:21 PM

  Depi lontan mkonnenw gen bel kout plim. Se toujour Yon plezi pou mw , poum ap li texte ou yo ???????????????? Yon moso Manman pagen prix ????????????

 • ❤️

  May 22, 2021 - 03:53:32 PM

  Dahana

 • Kesnel

  May 22, 2021 - 04:01:48 PM

  Super !!!

 • Bèl kout plim ak tout plimaj...

  May 22, 2021 - 04:05:42 PM

  Bon travail Dou'Z !

 • Jean edouard

  May 22, 2021 - 04:26:18 PM

  Tèt ba wi fre

 • Orpheka Dorval Moselus

  May 22, 2021 - 04:29:25 PM

  Good

 • Sandy

  May 22, 2021 - 04:47:29 PM

  Bel kout plim

 • Kens valdema

  May 22, 2021 - 04:53:44 PM

  Good kenbe la tèks la bèl anpil

 • Hilaire Argousto

  May 22, 2021 - 05:24:20 PM

  Un très beau texte !

 • Bazile

  May 22, 2021 - 05:25:44 PM

  J'adore ce texte

 • Rodeline Cinéas Daré

  May 22, 2021 - 05:31:26 PM

  Woawww!!! Gadonw kout plim????❤️

 • Dieunet PASTEUR

  May 22, 2021 - 05:34:54 PM

  Bon bagay L'Art-Rime????????????

 • Jose Adjahi Dethan

  May 22, 2021 - 05:40:22 PM

  Bon travay cherim lan

 • Johanne

  May 22, 2021 - 05:40:26 PM

  Good Job Mendiny

 • Destina Estime

  May 22, 2021 - 05:47:50 PM

  Felisitasyon chanpyon

 • Ketou

  May 22, 2021 - 05:54:22 PM

  Amazing job ????.

 • Djefte juste

  May 22, 2021 - 05:56:12 PM

  Travay serye kouraj ak pasyans toujou fè bonè aprè despwa la sosyete men pa bliye apre linyorans se kwasans epi tou se nan dezòd yo mete lòd si fatra pat egziste nou pa tap konn si la pwòpte egzite

 • Brutus Jean Maxon

  May 22, 2021 - 05:56:58 PM

  Wowww c joli sa bb

 • Valcin juste

  May 22, 2021 - 06:03:08 PM

  Konpliman

 • Jacques jean

  May 22, 2021 - 06:04:09 PM

  Bon travay zantray

 • Louinel dorilas

  May 22, 2021 - 06:04:45 PM

  Kenbe la freo

 • Vanessa jean

  May 22, 2021 - 06:05:45 PM

  Mwen remen travay pozitif

 • Louicile jean

  May 22, 2021 - 06:07:01 PM

  Mw swete wou genyen konkou sa frèm

 • Kenson Lubin

  May 22, 2021 - 06:15:05 PM

  Respè pou ou. Bèl kout plim

 • CIGENE Stania

  May 22, 2021 - 06:18:33 PM

  Tèks la.bel anpil bn travay

 • Woodly

  May 22, 2021 - 06:38:03 PM

  Bel teks

 • Voltaire spontiny

  May 22, 2021 - 06:52:37 PM

  Ochan pou ou powèt

 • Jean Gregory Floriyo

  May 22, 2021 - 06:52:52 PM

  Anpil nanm nan tèks la bravo kanmarad

 • bobbypaul

  May 22, 2021 - 06:58:23 PM

  tres beau texte !!!

 • bobbypaul

  May 22, 2021 - 06:58:23 PM

  tres beau texte !!!

 • Kerline

  May 22, 2021 - 06:58:44 PM

  Yon lèt powetik,
  Bravo

 • César Wilny

  May 22, 2021 - 07:07:59 PM

  L'art-Rime

 • César Wilny

  May 22, 2021 - 07:08:40 PM

  Mendiny Joseph

 • Mr VMK

  May 22, 2021 - 07:21:08 PM

  Émouvante

 • Billy Doré

  May 22, 2021 - 07:23:59 PM

  Bèl tèks

 • Anderson

  May 22, 2021 - 07:27:03 PM

  Mwen fèsa notaria

 • Renata joseph

  May 22, 2021 - 07:36:57 PM

  Bell

 • Noberta Eugène

  May 22, 2021 - 08:09:22 PM

  Bèl tèks

 • Jean Louis

  May 22, 2021 - 08:29:01 PM

  Bon bagay freo

 • Tatyana victor

  May 22, 2021 - 08:35:36 PM

  Bon bagay ekriven. Pam

 • Davidson

  May 22, 2021 - 08:49:43 PM

  Excellent!!!

 • Guirlene Joseph

  May 22, 2021 - 09:01:34 PM

  Bravo tres excellent travail Mendiny. Richesse wowwwwww Haïti cap gaspille

 • Nadoo????

  May 22, 2021 - 09:09:21 PM

  On mòso manman vo plis ke lò????!!!

 • Nadoo????

  May 22, 2021 - 09:09:29 PM

  On mòso manman vo plis ke lò????!!!

 • brunet

  May 22, 2021 - 09:40:21 PM

  trè bèl powèm,felisitasyon l'art rime

 • Junior Celestin

  May 22, 2021 - 09:42:02 PM

  Parol li change view li bow plus maturite❤❤❤

 • Agar Christie

  May 22, 2021 - 10:44:12 PM

  Bravo bravo

 • Richard

  May 22, 2021 - 10:58:25 PM

  Félicitations Mendiny

 • ATUS JEHIEL

  May 22, 2021 - 11:07:07 PM

  Felicitation!!

 • Stender

  May 22, 2021 - 11:09:04 PM

  Kontinye konsa broh ou gen Yon rèv

 • Clairismé Esaïe

  May 22, 2021 - 11:12:52 PM

  Bon travail broh ????????????????????

 • Clairismé Esaïe

  May 22, 2021 - 11:13:26 PM

  Bon travail broh ????????????????????

 • EUGÈNE

  May 22, 2021 - 11:15:25 PM

  felisitasyon kontinye travay

 • Rachelle Dufort

  May 22, 2021 - 11:18:02 PM

  ???????????? c beau

 • Kerby vilma

  May 22, 2021 - 11:29:32 PM

  Bravo frè

 • Dayoo

  May 22, 2021 - 11:40:00 PM

  Bravo cher ami

 • Jhon Marly jeudy

  May 22, 2021 - 11:44:23 PM

  Bon travay 10/10

 • Manu

  May 22, 2021 - 11:46:40 PM

  Wawww

 • Kinser cadet

  May 22, 2021 - 11:59:34 PM

  Très touchant mon frère

 • Naisha Guillaume

  May 23, 2021 - 12:18:43 AM

  Konpliman

 • Constant pierre richstd

  May 23, 2021 - 12:27:25 AM

  Bon bagay bro

 • Bernide

  May 23, 2021 - 12:40:25 AM

  Bravo ,

 • Jessi desire

  May 23, 2021 - 12:47:10 AM

  Bon bgy bby ????????

 • Jessi desire

  May 23, 2021 - 12:47:10 AM

  Bon bgy bby ????????

 • Piskilin

  May 23, 2021 - 12:47:41 AM

  En portent

 • Veeyou

  May 23, 2021 - 12:52:23 AM

  Waw text lan touchant

 • Francesca

  May 23, 2021 - 12:55:43 AM

  Feliçitation,Good job poète la

 • Néolane

  May 23, 2021 - 12:55:44 AM

  C cool????

 • Sly Clde

  May 23, 2021 - 01:10:30 AM

  Bravo bb!

 • Joseph Sleed

  May 23, 2021 - 01:20:32 AM

  Félicitation frérot

 • Peter CÉNAS

  May 23, 2021 - 02:02:18 AM

  Bon bagay ! Felisitasyon powèt.

 • Keycia Sabrina Aimé

  May 23, 2021 - 02:30:49 AM

  J'ai toujours su que tu étais excellent mais là franchement tu as dépassé mes attentes.Felicitations!

 • Medear morney (kenmpès)

  May 23, 2021 - 02:39:39 AM

  Yon larouze bonsans selman BONDYE mete nan tèt yn jenn nonm
  Kilakoz li ka ekri manmanl bonjan lèt sa.
  Kitwm diwmw a
  Yn bon jan kout kreyon

 • Boud-Art

  May 23, 2021 - 02:41:56 AM

  Sa se frè m ! M pa swete w plis ke sa w merite a zanmitay.
  "Boud-Art"

 • Morney Medear (kenmpès)

  May 23, 2021 - 02:44:13 AM

  Kitem diw se menm teks sa mpral utilize poum di bout manmanm bòn fèt.
  Non bgy têt flute????

 • Charles Barboo

  May 23, 2021 - 02:49:50 AM

  Bèl bgy boo felisitasyon

 • Jean Baptiste Esaus

  May 23, 2021 - 02:52:03 AM

  Félicitations

 • Yslande myrthil

  May 23, 2021 - 03:32:07 AM

  Felicitation ????????

 • Moïse Sthaichenar

  May 23, 2021 - 04:10:55 AM

  Yon trè bèl tèks

 • Stanley Bigord

  May 23, 2021 - 11:07:40 AM

  Wow

 • Malaïka Lamarre

  May 23, 2021 - 11:51:22 AM

  Ewa, ewa!!!! M edifye

 • Deejaydade

  May 23, 2021 - 12:03:39 PM

  Bèl tèks

 • Miley Landy Saint-fort

  May 23, 2021 - 12:41:00 PM

  Trè bo tèks

 • Joseph sherley

  May 23, 2021 - 01:47:51 PM

  M

 • Sherley

  May 23, 2021 - 01:51:23 PM

  Gwot bout paròl mw renmen sa ????????????????

 • Je vote pour lui

  May 23, 2021 - 02:32:50 PM

  Je vote pour lui

 • Patricia

  May 23, 2021 - 02:35:52 PM

  Ou se yon gwo ekriven epistolè. Se yon jan literie ki prèske mouri. Pou Ayiti menm li pa twò itilize nan literati Ayisyen an. Mesi paske w ap reveye jan literè sa lakay nou.

 • Madame9.0

  May 23, 2021 - 03:25:55 PM

  Je vote

 • Estefani

  May 23, 2021 - 03:36:04 PM

  Tèks la dous. Mesè anpil

 • Rosedanie

  May 23, 2021 - 03:44:07 PM

  Se byen

 • Leyou

  May 23, 2021 - 04:01:13 PM

  Bravo bravo Larim

 • Sherlyne Germain

  May 23, 2021 - 04:06:11 PM

  Talent confirmé! Beau texte très profond. Félicitations!

 • Promoteur mio

  May 23, 2021 - 04:10:11 PM

  Beau text bro ????????

 • klarens

  May 23, 2021 - 04:10:50 PM

  Bravo fr pam....bel travy

 • Eliezaire

  May 23, 2021 - 04:12:16 PM

  Bon travail frem

 • Porcenat Lourdemie

  May 23, 2021 - 04:37:16 PM

  Bravo Mendy

 • Gilot Ricardy

  May 23, 2021 - 05:14:46 PM

  Super

 • Poupouch

  May 23, 2021 - 05:33:30 PM

  Tèks la gen gou poul. Bòn fèt ak tout manman

 • Michel

  May 23, 2021 - 05:41:10 PM

  bravo

 • Marc

  May 23, 2021 - 05:47:14 PM

  Bravo , kenbela

 • Schneider

  May 23, 2021 - 05:56:15 PM

  Bravo

 • Castil jean Bastien

  May 23, 2021 - 06:11:03 PM

  Bon bagay patnèm kenbe la.

 • Zakari

  May 23, 2021 - 06:15:21 PM

  Bèl tèks

 • Gandy

  May 23, 2021 - 06:27:01 PM

  Bon bagay

 • LIZAIRE

  May 23, 2021 - 06:27:27 PM

  Great

 • Bertho

  May 23, 2021 - 07:01:01 PM

  Bon bagay

 • Bertho

  May 23, 2021 - 07:01:01 PM

  Bon bagay

 • Bertho

  May 23, 2021 - 07:01:02 PM

  Bon bagay

 • Papy

  May 23, 2021 - 07:23:24 PM

  Bravo baz

 • Jean Luck

  May 23, 2021 - 10:16:01 PM

  Bravo , bon pwodui atistik

 • Jean Luck

  May 23, 2021 - 10:16:05 PM

  Bravo , bon pwodui atistik

 • Guerby

  May 23, 2021 - 10:36:16 PM

  Bel bgay

 • Jocelyn

  May 23, 2021 - 10:56:11 PM

  Bon travay

 • Saintus Stéphanie

  May 23, 2021 - 11:05:15 PM

  Bravo très bon travail

 • Guersondy

  May 24, 2021 - 12:13:10 AM

  Bon bagay baz

 • Jahkizz

  May 24, 2021 - 12:23:38 AM

  Felicitaciones L’art rime

 • Castil Cassandra

  May 24, 2021 - 12:42:59 AM

  Très beau texte toutes mes félicitations !..

 • Angie

  May 24, 2021 - 12:51:20 AM

  Félicitations boo continue ainsi ????????

 • Angie Jean Charles

  May 24, 2021 - 12:52:45 AM

  Félicitations boo continue ainsi ????????

 • James-c

  May 24, 2021 - 12:58:33 AM

  Congratulation brh????

 • Mes félicitations

  May 24, 2021 - 01:28:43 AM

  Mes félicitations

 • Rochebrun Jonathan.

  May 24, 2021 - 01:34:05 AM

  Oh mon Dieu, comme ç'est beau et me fait penser à ma princesse-mère. du love

 • Bootros sendo

  May 24, 2021 - 01:38:07 AM

  Super!!

 • Louby

  May 24, 2021 - 01:53:53 AM

  Très beau texte je vous invite à le lire vous ne regretterez pas du tou

 • Desir boitley

  May 24, 2021 - 01:54:48 AM

  Baz bon bagay baz teks lan vraiment frasem baz kenbe la baz pm ...mwen renmen l anpil bro....

 • Augustin jamesley

  May 24, 2021 - 02:47:28 AM

  Sa vreman red broh kenbe la wi wi broh

 • Carl

  May 24, 2021 - 03:37:40 AM

  Super text ... Vraiment

 • Mariline Pierre louis

  May 24, 2021 - 03:44:01 AM

  Bòn fèt e bon Kouraj ak tout manman nan peyi dayiti ki telman soufri pou nou ❤️ Rip manmi mpap ka bliyew rèn ????????

 • Tetgrenn

  May 24, 2021 - 11:39:41 AM

  Pi bel ke ou pa genyen , kontinye zanmitay

 • Henry Ruth shamma

  May 24, 2021 - 12:19:21 PM

  Bel Tex travail pi du wap rive lwen

 • Fenso tha best

  May 24, 2021 - 01:33:07 PM

  L Art rime le meilleur

 • Fenso tha best

  May 24, 2021 - 01:33:21 PM

  L Art rime le meilleur

 • Samuel Clermont

  May 24, 2021 - 02:18:53 PM

  Monchè ou konn pozisyon m sou kesyon lèt ou yo dja.......fonse konplotay

 • Emmanuellacajour

  May 24, 2021 - 02:38:14 PM

  Waaw bon bagay zanmim mfelisitew

 • NayouNaëlle

  May 24, 2021 - 02:57:42 PM

  Félicitation cher

 • NayooNaelle

  May 24, 2021 - 02:58:53 PM

  Félicitation l'Art-Rime

 • Patricia Dimanche

  May 24, 2021 - 03:00:16 PM

  Continúe ainsi

 • JC the simple Boy

  May 24, 2021 - 03:09:19 PM

  Bèl bagay frero
  Bal lanmou

 • Hilaire

  May 24, 2021 - 03:29:10 PM

  Toutes mes félicitations

 • Paraison Alexandra Paul

  May 24, 2021 - 03:32:52 PM

  Bon travail

 • Mackenson Bijou

  May 24, 2021 - 03:48:16 PM

  Bravo Mendiny Joseph alyas L'art Rime, mwen swetew siksè baz

 • Mackenson Bijou

  May 24, 2021 - 03:48:22 PM

  Bravo Mendiny Joseph alyas L'art Rime, mwen swetew siksè baz

 • Eberline

  May 24, 2021 - 03:49:21 PM

  Kembe la !

 • Atoine jn loubert

  May 24, 2021 - 03:56:37 PM

  Bagay serye L'Art_Rime

 • Stinfil Chambrie

  May 24, 2021 - 04:21:06 PM

  Felisitasyon trè bèl tèks

 • Stinfil Chambrie

  May 24, 2021 - 04:21:07 PM

  Felisitasyon trè bèl tèks

 • Rossi Jacques Casimir

  May 24, 2021 - 04:25:02 PM

  Ewa kontinye batay zanmitay.

 • Djinika Toussaint

  May 24, 2021 - 04:29:22 PM

  Bravo

 • JC the simple Boy

  May 24, 2021 - 05:26:34 PM

  Bèl bagayyy zantrayyyy

 • Anilia Belcilien

  May 24, 2021 - 05:43:10 PM

  Bon travay gason

 • Rosalineda

  May 24, 2021 - 06:02:21 PM

  Super

 • Rosa

  May 24, 2021 - 06:26:40 PM

  Felicitation ????????

 • Richardson Boursiquot

  May 24, 2021 - 06:42:26 PM

  Mw renmen kontni an epi teks la vreman bèl Felicitation Zanmi m

 • Adrien Boyer

  May 24, 2021 - 06:45:29 PM

  Bon bagay Atis........

 • SURIN Lovenel

  May 24, 2021 - 06:54:31 PM

  Bèl tèks

 • Wisline Theissaint

  May 24, 2021 - 06:58:28 PM

  Anpil bèl pawòl,kenbe rèd pa moli

 • St juste sophonie

  May 24, 2021 - 06:58:47 PM

  Félicitation L'art-Rime Mendiny Joseph kontinye travail ke bondye protejew nan bel bgy wap fe a

 • Chelna julmiste

  May 24, 2021 - 07:22:10 PM

  Wawww

 • Cassandra lapacry

  May 24, 2021 - 07:30:32 PM

  Felisitasyon Mendiny Joseph

 • Joda La Battante

  May 24, 2021 - 08:01:12 PM

  Bon bagay
  Domaj m pa gen ti poupouloup

 • Rodelair

  May 24, 2021 - 09:21:15 PM

  Bon bagay kenbe la

 • Rodelair

  May 24, 2021 - 09:21:15 PM

  Bon bagay kenbe la

 • Evens

  May 24, 2021 - 11:40:44 PM

  Beavo

 • Housman kenley

  May 24, 2021 - 11:50:44 PM

  Bravo

 • Housman kenley

  May 24, 2021 - 11:51:31 PM

  Très belle ????????????????

 • Abeïda

  May 24, 2021 - 11:59:06 PM

  Bravo powèt

 • Vero

  May 25, 2021 - 12:01:52 AM

  Bon travay

 • Wilson

  May 25, 2021 - 12:16:10 AM

  Bon bagay zanmim

 • DjDife

  May 25, 2021 - 12:22:35 AM

  Formidable freo ????????✊✊✊

 • M. Romain

  May 25, 2021 - 12:24:31 AM

  Superbe !

 • DjDife

  May 25, 2021 - 12:25:03 AM

  Formidable freo????????✊✊✊

 • Mackenson Jean

  May 25, 2021 - 12:29:18 AM

  C'est un très beau texte je vous invite grandement à l'apprécier

 • Guillaume Marie Lynda

  May 25, 2021 - 01:58:17 AM

  Bravo Mendiny Joseph! Très beau texte!

 • Faloma

  May 25, 2021 - 02:06:22 AM

  Bon travay broh kenbe la big, bél téks????félicitations????????????????????

 • Cherestal sonia

  May 25, 2021 - 02:16:47 AM

  Kouraj pou ou bb bndye ap toujou gidew nn tout sa wap fe yo konpliman pou bn travay sa chr

 • Cherestal sonia

  May 25, 2021 - 02:16:48 AM

  Kouraj pou ou bb bndye ap toujou gidew nn tout sa wap fe yo konpliman pou bn travay sa chr

 • Antoine

  May 25, 2021 - 02:38:31 AM

  Bon bogay bro

 • Ginel

  May 25, 2021 - 03:12:16 AM

  Kontinye konsa kamarad

 • Polycarpe Jeefnie

  May 25, 2021 - 03:17:55 AM

  Un très beau texte ????Félicitations!

 • li belle anpli wi

  May 25, 2021 - 03:50:30 AM

  Menn vorte

 • Pretty vanie Alexandre jean

  May 25, 2021 - 03:56:50 AM

  Wawww Ala belle

 • Pretty vanie Alexandre jean

  May 25, 2021 - 03:58:04 AM

  kontinye knsa Baby

 • Asrica

  May 25, 2021 - 04:39:33 AM

  Manman se poto mitan.

 • Maude

  May 25, 2021 - 04:40:34 AM

  Konpliman Mendiny! Bon travay! Kenbe la.

 • Ismayline milien

  May 25, 2021 - 05:02:21 AM

  Felisitasyn boo

 • Milien ismayline

  May 25, 2021 - 05:03:30 AM

  Bn Travay kenbe la

 • Normil Dieudemica

  May 25, 2021 - 05:04:37 AM

  God job boo

 • Phalove beaucéjour

  May 25, 2021 - 11:30:21 AM

  Bravo Mendiny

 • Harnin Iragi wnes

  May 25, 2021 - 11:30:48 AM

  L’amour de nos mère pour nous c'est un grand trésor dont certains ne découvrent qu’après la mort leurs mères . Moi je ne sais pas toujours comment te le dire: J'aime beaucoup ma maman, Maman c'est comme le soleil qui ne s’arrête jamais de briller.
  Tu es un génie MENDINY JOSEPH tu me donne tant de courage d'aimer plus ma maman

 • Colby

  May 25, 2021 - 12:21:55 PM

  Dope!!!????

 • Angelore Stephania Brunot

  May 25, 2021 - 01:24:36 PM

  Bon travail. Manman se yon fanm vanyan

 • Maherline

  May 25, 2021 - 01:47:13 PM

  Bravo zanmi m, ann kontinye ekri pou n ekziste

 • Loy

  May 25, 2021 - 02:23:39 PM

  Felicitation

 • Jeune Marthe carmelle

  May 25, 2021 - 02:41:57 PM

  Toutes mes félicitations chr

 • André Wagner

  May 25, 2021 - 03:05:40 PM

  Bon travay. Mw vote pou wou

 • saint juste Dave

  May 25, 2021 - 03:07:31 PM

  Bon travail camarade succès

 • sajuste frandly

  May 25, 2021 - 03:09:21 PM

  Bel tex bon bagay mon porte

 • Alcindor junior

  May 25, 2021 - 03:43:13 PM

  Baz Pam kenbe la

 • Alcindor junior

  May 25, 2021 - 03:43:24 PM

  Baz Pam kenbe la

 • Ternisé Marie Cassandre

  May 25, 2021 - 05:06:54 PM

  Félicitations

 • Herline

  May 25, 2021 - 05:28:45 PM

  Magnifique

 • Clona Anne Berthulie Medjine

  May 25, 2021 - 05:48:49 PM

  Waaaaaawwww,bon travail chr

 • Clona Anne Berthulie Medjine

  May 25, 2021 - 05:49:22 PM

  Waaaaaawwww,bon travail chr

 • Dadoue noel

  May 25, 2021 - 05:49:57 PM

  Nou fyé ou manman

 • Claudy Mars

  May 25, 2021 - 05:53:28 PM

  Bèl tèks!

 • audrey

  May 25, 2021 - 07:06:59 PM

  ????????????????

 • Selmy

  May 25, 2021 - 07:27:45 PM

  Gwo bout tèks wi popo

 • Quis Queya

  May 25, 2021 - 08:08:25 PM

  ????????????

 • Thierry Gaspard

  May 25, 2021 - 08:25:55 PM

  Très teks man !!!! Bernadette dwe fier de bout gason sa kel ediké a ????????

 • très belle texte bro

  May 25, 2021 - 08:45:37 PM

  Très belle texte bro

 • Carine

  May 25, 2021 - 08:52:18 PM

  Bèl tèks

 • Mariusca Alphonse

  May 25, 2021 - 09:58:26 PM

  Mwen kwè nan ou L'art Mendiny
  Kontinye vanse pou jouk ou jwenn bout rev la.

 • Mariusca Alphonse

  May 25, 2021 - 09:58:41 PM

  Mwen kwè nan ou L'art Mendiny
  Kontinye vanse pou jouk ou jwenn bout rev la.

 • Mariusca Alphonse

  May 25, 2021 - 09:58:48 PM

  Mwen kwè nan ou L'art Mendiny
  Kontinye vanse pou jouk ou jwenn bout rev la.

 • Sly Milli

  May 25, 2021 - 10:36:31 PM

  --Long vi a tout manman sou latè!
  --Yo merite wè zetwal nou k ap briye.
  --Fòs ak kouraj a tout gèryè sa yo!

 • Carina

  May 25, 2021 - 11:34:13 PM

  Sa maché wii bel teks babym

 • Fatal Stéphanie Guirlaine

  May 26, 2021 - 12:19:28 AM

  Good job????????????????????????????????????????????????????????

 • Marie Ange.

  May 26, 2021 - 12:34:10 AM

  Félicitations mon ami

 • Floraflora

  May 26, 2021 - 12:37:02 AM

  Good job.....

 • Petit

  May 26, 2021 - 12:39:03 AM

  Bravo baz

 • Daphcar Daphy Joseph

  May 26, 2021 - 12:48:11 AM

  Toutes mes félicitations????????très beau texte.
  #succes.

 • Bicken

  May 26, 2021 - 12:51:13 AM

  Bravo Larim

 • Blaise Fernandez

  May 26, 2021 - 01:01:56 AM

  Bravo patnem

 • Kelly Bernard

  May 26, 2021 - 01:26:21 AM

  Slt

 • Ruth Dulorier

  May 26, 2021 - 01:28:37 AM

  Waw ???? félicitations ????

 • Sainlus Mélicia

  May 26, 2021 - 01:29:39 AM

  Bon bagay powèt pa m !!!

 • Johannne Schainna Jean

  May 26, 2021 - 01:57:11 AM

  Bon travail cher !! C' est un très beau texte

 • Johannne Schainna Jean

  May 26, 2021 - 01:57:16 AM

  Bon travail cher !! C' est un très beau texte

 • Johannne Schainna Jean

  May 26, 2021 - 01:57:25 AM

  Bon travail cher !! C' est un très beau texte

 • Johannne Schainna Jean

  May 26, 2021 - 01:57:27 AM

  Bon travail cher !! C' est un très beau texte

 • Johannne Schainna Jean

  May 26, 2021 - 01:57:27 AM

  Bon travail cher !! C' est un très beau texte

 • Johannne Schainna Jean

  May 26, 2021 - 01:57:30 AM

  Bon travail cher !! C' est un très beau texte

 • Johannne Schainna Jean

  May 26, 2021 - 01:57:30 AM

  Bon travail cher !! C' est un très beau texte

 • Johannne Schainna Jean

  May 26, 2021 - 01:57:35 AM

  Bon travail cher !! C' est un très beau texte

 • Johannne Schainna Jean

  May 26, 2021 - 01:57:36 AM

  Bon travail cher !! C' est un très beau texte

 • Johannne Schainna Jean

  May 26, 2021 - 01:57:42 AM

  Bon travail cher !! C' est un très beau texte

 • Brutus peter clarens

  May 26, 2021 - 02:09:42 AM

  Good job's man

 • Brutus peter clarens

  May 26, 2021 - 02:09:54 AM

  Good job's man

 • Alabré wisemitte

  May 26, 2021 - 02:23:26 AM

  Felisitasyon frero,tèks la vrèman bèl. Mw swetew siksè

 • Gracia Bianka

  May 26, 2021 - 02:30:53 AM

  Mwen byen kontan. E m felisite angoumanw nan teks la.

 • Rosalineda tertulien

  May 26, 2021 - 02:48:54 AM

  Super texte

 • Derbiçiç

  May 26, 2021 - 03:00:42 AM

  Felisitasyon ????????

 • Oralus

  May 26, 2021 - 03:24:50 AM

  Bravo bro

 • Fatal Stéphanie Guirlaine

  May 26, 2021 - 10:54:03 AM

  Bel teks bon bgay Mendiny kenbe la kontinye bay manmiw lanmou kontinye travay tj pou fe kel lontan????????????????????????????

 • Harnin Iragi wnes

  May 26, 2021 - 11:00:45 AM

  Tu es meilleur mon grand, j'aime bien tes lettres

 • Voltaire shamaïka

  May 26, 2021 - 02:22:21 PM

  Li bel anpil Djous manman enpotan anpil fo nou ba yo love

 • Paul Arthur Brutus

  May 26, 2021 - 02:40:23 PM

  Toujou flote sou vag enspirasyon w toujou kite pasyonw gidew . ou vrè Powèt chapo ba gran frè

 • LunnHaiti

  May 26, 2021 - 02:41:52 PM

  Felisitasyon ,mrenmen sa mw li an

 • G Paul

  May 26, 2021 - 02:54:36 PM

  Bèl tèks, kenbe la zantray.

 • Pouchy

  May 26, 2021 - 02:55:53 PM

  M renmen sa m ap li a, kenbe la zantray.

 • Rapha Avis

  May 26, 2021 - 03:12:20 PM

  Bel text ak anpil fon ladanl anpil bel imaj mwen renmen sa fanmi kontinye konsa bon bagay broh

 • Woodzor Similien

  May 26, 2021 - 03:27:12 PM

  Yon très bèl teks, ki mete plis expresyon nan bouch mwen pou m pale ak manmi pa m' dimanch. Felisitasyon pou Otè a.

 • Facile Joseph

  May 26, 2021 - 03:46:50 PM

  Excellent travail !

 • Ernesto PIERRE

  May 26, 2021 - 04:07:42 PM

  Monchè ekriti sa pa fèt an ven,, ki donk si m t ap korije m t ap bay 20/20,, misye s on bon EKRIVEN

 • Ricardo Auguste

  May 26, 2021 - 04:14:24 PM

  Sa bon wi. Nice.

 • VOK-RIME

  May 26, 2021 - 04:23:09 PM

  Bon bagay broh

 • Jean Gardy ALTERO

  May 26, 2021 - 04:25:44 PM

  Good job fanmi
  Ou fè yon gwo bouy travay nan yon gwo bout tèks

 • James boisile

  May 26, 2021 - 04:34:22 PM

  Felicitacion mon frere

 • Jeff DESRAVINES

  May 26, 2021 - 04:40:47 PM

  Bon travail

 • Victor Helena

  May 26, 2021 - 04:47:43 PM

  Mèsi manman.bon travay zantray

 • ISLANDA JEAN

  May 26, 2021 - 04:51:12 PM

  Quel beau texte!!!!

 • Baka Mi

  May 26, 2021 - 05:13:16 PM

  Mendiny JosePh
  L'art ryme

 • Baka Mi

  May 26, 2021 - 05:13:36 PM

  Mendiny JosePh
  L'art ryme

 • Baka Mi

  May 26, 2021 - 05:13:38 PM

  Mendiny JosePh
  L'art ryme

 • Reginald Senatus

  May 26, 2021 - 05:17:51 PM

  Bon bagay

 • Thibaudlove woodmia

  May 26, 2021 - 06:13:39 PM

  I like ????????????

 • Kathie Oscar

  May 26, 2021 - 06:39:03 PM

  Wow,
  Sa se yon trè bèl tèks pou yon Manman sans parèy, yon fanm vanyan.
  Tout sipò mwen al Jwenn ou Mendiny.
  Felisitasyon deja nan gwo konkou sa.

 • Tella

  May 26, 2021 - 07:06:30 PM

  Bon bagay ????????????

 • Ylma BAPTISTIN

  May 26, 2021 - 07:07:43 PM

  Bravo Mendiny

 • André Ngoah

  May 26, 2021 - 07:46:28 PM

  Bien des choses à toi et bel hommage pour une maman

 • Kevin

  May 26, 2021 - 08:07:11 PM

  M ap prete nanm teks la pou m ekri youn pou manman m.

 • Norma Limontas

  May 26, 2021 - 08:11:52 PM

  Se yon chedèv bel lèt sa ou ekri pou manman . Men tout manman an Ayiti wè tèt yo ladan l.
  Ayibobo

 • Joe Carlos Jean Charles

  May 26, 2021 - 08:15:46 PM

  Bravo mon frère !

 • Micah

  May 26, 2021 - 08:42:49 PM

  Kenbe la, bel teks

 • RoudArtg80

  May 26, 2021 - 08:56:00 PM

  Frèm travay la bon se youn nan pi bèl fason ou kapab onore manman'w man. Beau texte frère...

 • Madjie

  May 26, 2021 - 09:04:58 PM

  Wow! Ou enspirem , chapo ba Powèt ????????

 • Nore Fredlyn

  May 26, 2021 - 09:24:02 PM

  Sa bon wi

 • Bravo chère

  May 26, 2021 - 09:31:36 PM

  Je vous félicite pour ce beau texte

 • Josemie

  May 26, 2021 - 10:01:51 PM

  Mw felisitew

 • Josemie

  May 26, 2021 - 10:01:52 PM

  Mw felisitew

 • Toussaint phara

  May 27, 2021 - 12:27:58 AM

  Bravo

 • Thoby

  May 27, 2021 - 12:45:59 AM

  Ankouraje brh???????????????? nou GN yn point commun paske poésie se pasyn nou❤

 • Joseph Francklette

  May 27, 2021 - 12:52:38 AM

  C’est un très beau texte ,félicitations a vous bro ????

 • Jckobad

  May 27, 2021 - 01:09:25 AM

  Manman c prèv lanmou

  Good job✌

 • Christelle Pouloute

  May 27, 2021 - 01:47:09 AM

  Trè bèl tèks!

 • Poulard wismaylande

  May 27, 2021 - 01:52:06 AM

  Wawww! Felisitasyon boo! Kontinye travay, manman w pap regrèt kel t travay di poul te fè edikasyonw

 • Lavilette

  May 27, 2021 - 02:48:35 AM

  Bon Bagay

 • Arithson

  May 27, 2021 - 02:51:02 AM

  Bravo fanmi

 • Arithson

  May 27, 2021 - 02:51:09 AM

  Bravo fanmi

 • Joseph Lovemanie

  May 27, 2021 - 03:41:52 AM

  Felisitasyon ❤️❤️❤️❤️

 • renè rose berline

  May 27, 2021 - 02:18:28 PM

  ma mère restera la plus importante pour moi même si elle a été morte elle est la personne la plus importante. merveilleuse tout pour moi.

 • rené rose berline

  May 27, 2021 - 02:19:46 PM

  felicitation mes amour

 • Thely emmanuel

  May 27, 2021 - 03:00:40 PM

  Manman

 • Bianca Louis

  May 27, 2021 - 03:04:51 PM

  Félicitations

 • Bianca Louis

  May 27, 2021 - 03:08:09 PM

  J'adore le texte

 • Zigo animateur

  May 27, 2021 - 03:37:48 PM

  Bravo baz

 • Chawa photographe

  May 27, 2021 - 03:40:54 PM

  Bon travay. Mèsi powèt

 • Jean Philippe Augutin

  May 27, 2021 - 03:44:50 PM

  Yon trè bèl demach. Bèl tèks

 • Bellapierre cindy

  May 27, 2021 - 05:52:03 PM

  J'aime

 • Anne Marie Domerçant

  May 27, 2021 - 06:04:26 PM

  Wow félicitations

 • Desravine Luce-Juana

  May 27, 2021 - 06:30:42 PM

  J'adore le texte,le style c waw,continue ainsi

 • Desravine Luce-Juana

  May 27, 2021 - 06:30:48 PM

  J'adore le texte,le style c waw,continue ainsi

 • Desravine Luce-Juana

  May 27, 2021 - 06:31:16 PM

  J'adore le texte,le style c waw,continue ainsi

 • Desravine Luce-Juana

  May 27, 2021 - 06:31:28 PM

  J'adore le texte,le style c waw,continue ainsi,félicitations

 • Stechelie Samedi

  May 27, 2021 - 06:36:51 PM

  M vibre

 • Daphnee louis jean

  May 27, 2021 - 07:06:52 PM

  Bèl travay

 • Philippi Biyline

  May 27, 2021 - 08:06:56 PM

  Tre bel

 • Slandou

  May 27, 2021 - 08:10:42 PM

  J’adore ????

 • Sophia gabriel

  May 27, 2021 - 08:12:31 PM

  Bon bagau

 • Sophia Gabriel

  May 27, 2021 - 08:14:10 PM

  Bon bagay bro

 • Marvel

  May 27, 2021 - 08:18:08 PM

  Sa e manman patnèm love pou ou, pandan map bay patnèm love lan map di manmanm bòn fèt e, a tt manmanm ki gen pou fête dimanch yo tou, jèn fi jèn gason bay manman nou love la respè pou ou zantray

 • Pierre Louis Vanel

  May 27, 2021 - 08:23:17 PM

  Mendiny Joseph bon bagay????

 • Jemima

  May 27, 2021 - 08:30:58 PM

  Bon bgy

 • Mendiny joseph ????????bon bagay

  May 27, 2021 - 08:50:20 PM

  bon bagay Mendiny joseph

 • Carole Duce

  May 27, 2021 - 08:59:48 PM

  Très belle text felicitation

 • Cidglene CEA

  May 27, 2021 - 09:25:40 PM

  Yon bèl tèks bravo????????????

 • Kettia Denescar

  May 27, 2021 - 10:37:19 PM

  Très beau texte! Bravo

 • Djennica alcina

  May 27, 2021 - 10:51:48 PM

  Hmmmm très bien très cher toute mes Félicitations

 • Atis

  May 27, 2021 - 10:53:03 PM

  Bon travay

 • Lovemie

  May 27, 2021 - 11:29:15 PM

  Bon travay!

 • Sem Registre

  May 27, 2021 - 11:45:57 PM

  Felisitasyon zanmi m kenbe la !

 • Islande Ladouceur

  May 28, 2021 - 12:18:34 AM

  C est parfait
  Profite byen de chak moman ou gen nan vi sa ak manman nou bal lanmou e montre li lanmou nou,,,, congrat my friend

 • Judyn

  May 28, 2021 - 12:18:47 AM

  Nice

 • Jenny-flore Prud'homme

  May 28, 2021 - 01:34:42 AM

  Pito nou gen 10 manman nou pa gen yon papa! Bel grenn teks ki rezime tout sa yon manman ye! Kenbe la dear good job!!!

 • Jean Val Alexis

  May 28, 2021 - 02:09:25 AM

  Kout plim sa byen tonbe sou konn se lè l te konn jwe football...kanpe devan kan, tann boul pou fè gòl itil????????????????????.

 • Manou Nerisier

  May 28, 2021 - 02:09:41 AM

  Bravo mn ami

 • Jean Val Alexis

  May 28, 2021 - 02:10:51 AM

  Kout plim sa byen tonbe sou konn se lè l te konn jwe football...kanpe devan kan, tann boul pou fè gòl itil.

 • Denis Veillard

  May 28, 2021 - 09:31:18 AM

  Validé

 • Dorestal pierre ruben(La fimen noir)

  May 28, 2021 - 02:15:21 PM

  Waww u pran tan w ap mastibe plim u puw fel vye su yon fey blan jis puw mntre yn bel kreyati kijnw rnmnl red bro

 • Estiverne

  May 28, 2021 - 03:34:32 PM

  Bon travay

 • Lude Mary

  May 28, 2021 - 04:04:20 PM

  Ti poupoupouloup mwen swete tout je ou gade tounen yon grap flè choublak! I like it????

 • Sterling Rose Mirielle

  May 28, 2021 - 05:02:27 PM

  Félicitation.

 • Jean Louis Francesca

  May 28, 2021 - 05:06:38 PM

  Bravo

 • Lenciana paul

  May 28, 2021 - 05:06:54 PM

  Oh waw

 • Lee

  May 28, 2021 - 05:34:50 PM

  ????????????????

 • Deborah

  May 28, 2021 - 05:58:50 PM

  Waw

 • Paillant marie_ange

  May 28, 2021 - 06:29:16 PM

  Bravo

 • Paillant Marie. Ange

  May 28, 2021 - 06:34:10 PM

  Bravo

 • Paillant Marie. Ange

  May 28, 2021 - 06:34:11 PM

  Bravo

 • Paillant Marie. Ange

  May 28, 2021 - 06:34:42 PM

  Bravo

 • Paillant Marie. Ange

  May 28, 2021 - 06:42:24 PM

  Bravo

 • Paillant Marie. Ange

  May 28, 2021 - 06:42:24 PM

  Bravo

 • ANDRE FOUAD.

  May 28, 2021 - 06:47:18 PM

  TRES BEAU TEXTE COMPLIMENTS A L'AUTEUR.

 • Rejouis peterson

  May 28, 2021 - 07:23:51 PM

  Anpil love avk tout moun ki gen respè pou manman yo, c yon jès de bénédiction pou yo tout , joyeux anniversaire avèk tout manman

 • Aïsha jean

  May 28, 2021 - 07:31:19 PM

  Bravo????????????????????

 • Ghislaine Estegene

  May 28, 2021 - 07:39:27 PM

  Bon bagay

 • Katiana

  May 28, 2021 - 08:42:54 PM

  Très bien.

 • Souverain Anne Djinkha Flore

  May 28, 2021 - 10:34:17 PM

  Ampil bravo pou ou zantray Mwen kembe la

 • Lafleur johnny pitt

  May 29, 2021 - 02:18:42 AM

  Bon bagay patnem kontinye knsa

 • Lafleur johnny pitt

  May 29, 2021 - 02:18:51 AM

  Bon bagay patnem kontinye knsa

 • Lafleur johnny pitt

  May 29, 2021 - 02:18:53 AM

  Bon bagay patnem kontinye knsa

 • Eva Vara

  May 29, 2021 - 02:25:41 AM

  Bravo !!!!!!!!
  Mwen renmen tèks la

 • Penn Yserve

  May 29, 2021 - 02:26:09 AM

  Super !!

 • Eva Vara

  May 29, 2021 - 02:31:17 AM

  Bravo !!!
  Mwen renmen tèks la.

 • leblanc

  May 29, 2021 - 02:31:37 AM

  Nice bigo

 • MERILUS Daphney

  May 29, 2021 - 02:35:00 AM

  Cette lettre est vraiment impressionnante! Toutes mes félicitations cher!

  Bon travail!

 • Ornéus

  May 29, 2021 - 02:45:50 AM

  Tèks la entèresan wi...

 • Anna Maria Annie-Michecar Celestin

  May 29, 2021 - 02:51:08 AM

  Mes félicitations ????

 • Charles John Kerby

  May 29, 2021 - 03:16:08 AM

  Très bien
  ????????✌️

 • Emmanuella Raymond

  May 29, 2021 - 03:42:43 AM

  Bravo bro????????????

 • Johnson

  May 29, 2021 - 04:39:53 AM

  Felicitation MendinyJoseph

 • Rich Richardson

  May 29, 2021 - 05:16:58 AM

  Sa just bon Mendiny frèm

 • Jephthe Sem Sanon

  May 29, 2021 - 09:50:55 AM

  Bel grenn teks

 • Clarijames

  May 29, 2021 - 11:07:21 AM

  Bon bgay sa move

 • Jeantine Sandra Darley

  May 29, 2021 - 11:37:06 AM

  Félicitations, bon travail

 • Ednerline

  May 29, 2021 - 01:29:35 PM

  Mes félicitations

 • Alissa Faroh

  May 29, 2021 - 02:53:32 PM

  Belle texte félicitations

 • Edou

  May 29, 2021 - 03:00:14 PM

  ????wawwww mw rennen parol yo

 • Manaïca jean

  May 29, 2021 - 03:07:43 PM

  Waww bravo

 • Mimétik nèg

  May 29, 2021 - 03:11:57 PM

  Yon tèks ki chaje ak nan an..

 • Prusse Andy CELESTN

  May 29, 2021 - 03:19:09 PM

  Très beau texte Mendiny J. Comme toujours tu peints le monde avec les mots.

 • Fritzna Joseph

  May 29, 2021 - 03:21:08 PM

  Bravo

 • Louna charles

  May 29, 2021 - 04:11:57 PM

  Belle text felicitations mon amie

 • Querida Louis

  May 29, 2021 - 04:13:40 PM

  Un si beau texte!good job

 • Frantz Scheldine Siméon

  May 29, 2021 - 04:23:24 PM

  Très beau texte ! Bon travail !

 • Baptiste Dostoïevsky

  May 29, 2021 - 04:29:34 PM

  Jis emouvan

 • Stéphanie Barthelmy

  May 29, 2021 - 04:34:07 PM

  Très beau texte Mendiny????

 • Bourgeau fabiola

  May 29, 2021 - 04:44:34 PM

  Bon bagay good job !!!!!!
  Felicitation

 • Good job man

  May 29, 2021 - 04:54:04 PM

  Good job

 • Flore

  May 29, 2021 - 04:54:33 PM

  Bon travay????????????????????????????????????????????????

 • Flore

  May 29, 2021 - 04:55:22 PM

  Bon Travay!

 • Dorine Gabriel

  May 29, 2021 - 05:17:00 PM

  Bon travail

 • Daniel Stanley

  May 29, 2021 - 05:22:43 PM

  Du bon boulot continue mon frère

 • Un Pierre Alexandra

  May 29, 2021 - 05:26:12 PM

  Yon tels ki gen nanm, yon bout ochane pou ou. Pawòl yo sòti nan nan nan kèw. Konpliman

 • Victoria Marc

  May 29, 2021 - 05:30:51 PM

  Félicitation et bonne continuation, tu m'inspires

 • Cesar fritz Myrtha

  May 29, 2021 - 05:32:23 PM

  Félicitations très cher.... Très beau texte.

 • Mackendy

  May 29, 2021 - 05:34:24 PM

  Sa bon du freo

 • Zéphirin Natacha

  May 29, 2021 - 05:59:54 PM

  Felisitasyon Mendiny! Anpil pwezi.
  Teks la gen nanm. Kenbe la.

 • Miriame

  May 29, 2021 - 05:59:54 PM

  ???????????????????????? ????????????????????????

 • Lesly SUCCÈS

  May 29, 2021 - 06:34:49 PM

  Bèl omaj.

 • Taffa

  May 29, 2021 - 07:15:13 PM

  Waouwww très beau texte!

 • Michelet Myrtil

  May 29, 2021 - 07:28:54 PM

  Je veux que tu sois gagnant mon ami Joseph

 • Géromine

  May 29, 2021 - 08:31:20 PM

  Félicitations!

 • Petrova Mendosa laurent

  May 29, 2021 - 08:36:34 PM

  That’s nice ❤️????????

 • Jean-Pierre Winnie

  May 29, 2021 - 09:09:23 PM

  Félicitations????!
  Super !

 • Kaddijha

  May 29, 2021 - 10:07:59 PM

  Wawww son bèl omaj a manmanw

 • kirah Fils-aimé

  May 29, 2021 - 10:31:19 PM

  Bon texte. Mwen votew. N'ap vanse

 • kirah Fils-aimé

  May 29, 2021 - 10:31:20 PM

  Bon texte. Mwen votew. N'ap vanse

 • Marie lynn Pierre

  May 29, 2021 - 10:50:51 PM

  Kembe la

 • Stéphanie Sandina Larochelle

  May 29, 2021 - 10:55:16 PM

  J’aime bon travail

 • Fabie Aristilde

  May 29, 2021 - 11:15:17 PM

  Très beau texte

 • Chachou Durose

  May 29, 2021 - 11:22:15 PM

  Très beau texte
  L'Art-Rime

 • Guillaume Christelle

  May 29, 2021 - 11:30:48 PM

  tres beau texte ,bon travail a toi mon frere

 • Lubin Dulane

  May 29, 2021 - 11:35:24 PM

  Bon travay

 • Lazar Nayou

  May 29, 2021 - 11:50:01 PM

  Félicitation Joseph
  C'est un beau texte,ça vient du coeur, certainement c'est toi le gagnant je n'en doute pas

 • Marianie simon????❤

  May 29, 2021 - 11:52:49 PM

  Tre byn manma nou merite tout sak bon sou late pa gen hayen sou vi sa ki plus epotan k manma
  Bal lov ????❤❤❤❤❤

 • Mathieu Barbara

  May 29, 2021 - 11:56:40 PM

  Felisitasyon Joseph, Kenbe la brother.

 • LTMR

  May 30, 2021 - 12:11:17 AM

  Bon travail!!!!!

 • LTMR

  May 30, 2021 - 12:11:20 AM

  Bon travail!!!!!

 • Lodain lourdine

  May 30, 2021 - 12:12:10 AM

  Très beau texte

 • Midou

  May 30, 2021 - 12:16:02 AM

  Bon travay ????????

 • Jamesly JOSEPH

  May 30, 2021 - 12:19:12 AM

  Bon bagay l'art rime

 • Joane bejean

  May 30, 2021 - 12:30:14 AM

  Bon travail.

 • Kerla JC

  May 30, 2021 - 12:34:12 AM

  Felicitations
  C emouvant????????????

 • Jacques Julmice

  May 30, 2021 - 12:39:27 AM

  L’Art-Rime, konpliman. Se on trè bèl tèks. M santi lanmou w gen pou manman w, ou onore manman w san rezèv. S on lanmou total kapital. M renmen jan tipoupouloup grandi jistan l rive tipoupoupouloup nan fen tèks la. Li fè m sonje manman pa m ki rele mwen a tout pitit li yo tichouchou. Èske se konsa manman w te konn rele w epi kounyè a ou vin rele l konsa tou?

 • Legagneur Frantz

  May 30, 2021 - 12:54:29 AM

  Très belle félicitation brother

 • Mme Bosier

  May 30, 2021 - 12:57:53 AM

  Bon Bagay

 • Wodja

  May 30, 2021 - 01:02:30 AM

  Se wololoy

 • Noel Daphney

  May 30, 2021 - 01:10:57 AM

  Bon bagay félicitations

 • Nickybelkreyol

  May 30, 2021 - 01:25:51 AM

  Bon travay ti poupouloup

 • Samuel Moussignac

  May 30, 2021 - 01:32:36 AM

  Bon Travay!!!! l'Art-Rime

 • Gabeau Reediah

  May 30, 2021 - 02:00:15 AM

  Bon bagay, m felisitew

 • Paola NOEL

  May 30, 2021 - 02:13:00 AM

  Bravo

 • Danielle venalus

  May 30, 2021 - 02:27:24 AM

  Congratulations l art Rime kontinye konsa ou gen talent pa abandonné jou paw la gen poul rive persévère bravo

 • Dieunika Beauvoir

  May 30, 2021 - 02:40:32 AM

  Bonne fête à tout manman mwen renmen nou tout ????????????????????????

 • Nathalie

  May 30, 2021 - 03:11:04 AM

  Mwen felisite'w L'art Rime se yon trè bèl tex.. M ému franchemen chak gren pawòl ou ekri se dife.. M Baw randevou nan somè a.. Bravo champion

 • FAïka Lamour

  May 30, 2021 - 03:20:45 AM

  Mw renmen texte la kenbe la fanmi

 • Liza

  May 30, 2021 - 11:18:04 AM

  Mes compliments

 • Jenny Dorcil

  May 30, 2021 - 12:29:16 PM

  tres belle texte,texted, te felicite bon bagay

 • Sherley Medelus

  May 30, 2021 - 12:56:39 PM

  Très beau texte

 • Sherley Medelus

  May 30, 2021 - 12:56:40 PM

  Très beau texte

 • Marie Esthere Coquillon

  May 30, 2021 - 01:15:06 PM

  Bon bagay,felisitasyon

 • Jean Charles Marie Evena

  May 30, 2021 - 01:46:50 PM

  Félicitations cher

 • Widmanie

  May 30, 2021 - 01:49:12 PM

  Bon travail

 • Fabiola

  May 30, 2021 - 02:04:39 PM

  ????

 • Milda

  May 30, 2021 - 02:15:53 PM

  Bon travay!
  Siksè.

 • Jean Louis Francesca

  May 30, 2021 - 02:33:40 PM

  Bravo ????

 • Jean Louis Francesca

  May 30, 2021 - 02:33:57 PM

  Bravo ????

 • L'art_RimeBon bgy Bro

  May 30, 2021 - 02:41:50 PM

  L'art_Rime bon bgy bro.bòn fèt a manmanw

 • Daphnie

  May 30, 2021 - 02:43:46 PM

  L'art_Rime bon bgy bro.bòn fèt a manmanw

 • Steph

  May 30, 2021 - 02:49:49 PM

  Bravo????????????

 • Emmanuel

  May 30, 2021 - 02:54:13 PM

  Mwen felisite'w frem sa travèse'm

 • La belle Biyou

  May 30, 2021 - 02:58:46 PM

  Text the frame

 • La belle Biyou

  May 30, 2021 - 02:59:55 PM

  Felisitasyon ou fè anpil jès avèk lanmou ou gens nan kèw pou manmi w

 • Lucresthama Ceran

  May 30, 2021 - 03:03:38 PM

  Waw waw waw mon Dieu text lan vreman bel felicitation b

 • Merline

  May 30, 2021 - 03:09:44 PM

  Je te félicite

 • Rebeca

  May 30, 2021 - 03:33:06 PM

  Bravo"'
  Se yon bèl text,bèl travay!

 • Monique david

  May 30, 2021 - 03:35:07 PM

  Felicitation

 • Pierre Daphney

  May 30, 2021 - 03:52:39 PM

  Bravo ..

 • Constant pierre richard

  May 30, 2021 - 03:54:52 PM

  Sa move bro

 • Francia Altidor

  May 30, 2021 - 04:16:56 PM

  Bon travail

 • Francia Altidor

  May 30, 2021 - 04:17:00 PM

  Bon travail

 • Francia Altidor

  May 30, 2021 - 04:18:40 PM

  Bon travail

 • Francia Altidor

  May 30, 2021 - 04:18:51 PM

  Bon travail

 • Francia Altidor

  May 30, 2021 - 04:18:52 PM

  Bon travail

 • Francia Altidor

  May 30, 2021 - 04:19:17 PM

  Bon travail

 • Nahomie

  May 30, 2021 - 04:39:26 PM

  Très beau travail bravo

 • Suselyne

  May 30, 2021 - 04:45:06 PM

  Felicitations

 • Louissaint Ange Milca

  May 30, 2021 - 04:59:18 PM

  Bravo l'art Rime Mendy

 • Taffa

  May 30, 2021 - 05:06:49 PM

  ????????????tchenbe rèd pa moli

 • Carla joseph joseph

  May 30, 2021 - 05:53:04 PM

  Outj ekri bel teks e sa se youn pami sam renmen yo bon travay epi nap vanse pou pi douvan

 • meryem

  May 30, 2021 - 05:55:21 PM

  Bon travail

 • Roseline

  May 30, 2021 - 07:14:50 PM

  félicitations mon ami

 • Roseline

  May 30, 2021 - 07:14:52 PM

  félicitations mon ami

 • Pouchon

  May 30, 2021 - 07:39:24 PM

  Bravo . bèl tèks . m renmen chwa mo yo

 • Dine

  May 30, 2021 - 08:25:24 PM

  Wow!!!

 • Wesner

  May 30, 2021 - 08:53:46 PM

  Se wololoy. Ochan pou ou.

 • Wesner

  May 30, 2021 - 08:53:57 PM

  Se wololoy. Ochan pou ou.

 • Berlineda Mathurin

  May 30, 2021 - 09:24:28 PM

  Bravo c'est extraordinaire cet texte????????????????

 • Berlineda Mathurin

  May 30, 2021 - 09:24:39 PM

  Bravo c'est extraordinaire cet texte????????????????

 • dorvilice Emmanuela

  May 30, 2021 - 10:35:09 PM

  bon travay zanmi

 • Vanessa HECTOR

  May 30, 2021 - 10:36:32 PM

  Très beau texte. Mes compliments!!!

 • Mimine

  May 30, 2021 - 10:39:06 PM

  Bravo bon travail l'ami

 • Rose -Danie PIERRE

  May 30, 2021 - 10:39:07 PM

  Ke lanmou toujou renye nan kèn.

 • Kenley

  May 30, 2021 - 10:43:52 PM

  Incroyable

 • Ludnie

  May 30, 2021 - 10:54:34 PM

  Jolie!

 • Lyli

  May 30, 2021 - 11:28:12 PM

  Tres beau texte

 • Wilguens Pierre Boumba

  May 30, 2021 - 11:28:26 PM

  Respè

 • Ana

  May 31, 2021 - 01:27:23 AM

  Bonne continuité, frère !

 • Ana

  May 31, 2021 - 01:27:47 AM

  Bonne continuité, frère !

 • Eunice Brumaire

  May 31, 2021 - 03:44:50 AM

  Kenbe la!

 • Lina

  May 31, 2021 - 03:50:14 AM

  Bèl madanm kenbe la pa lague

 • Lavilette

  June 01, 2021 - 02:46:01 AM

  Je vous souhaite le meilleur, bonne continuité frère

 • Strong-lyn

  June 01, 2021 - 04:06:43 AM

  Respect pou u

 • Celine Joachim

  September 15, 2021 - 05:22:06 PM

  Bèl tèks