Rendez-vous au sommet: Senk bagay ou dwe fè pou w reyalize yon evènman granpanpan

Rendez-vous au sommet: Senk bagay ou dwe fè pou w reyalize yon evènman granpanpan

Ou renmen òganize? Ou swete evènman w yo rete nan lespri patisipan yo. Men senk bagay ou dwe fè pou w atenn objektif sila a: kreye yon konsèp orijinal, kanpe yon bon ekip, elabore yon pwojè vivan, kreye yon anviwònman kreyatif, elabore yon estrateji kominikasyon efikas.

Rendez-vous au sommet: Senk bagay ou dwe fè pou w reyalize yon evènman granpanpan

Yon konsèp orijinal

Yon evènnman ki make lespri se yon evènman sengilye. Yon evènman sengilye se yon aktivite ki monte sou yon konsèp orijinal. Li pa kopye kole pyès lòt pwogram nan sousi pou ede patisipan yo viv yon eksperyans inik. Alòs si w vle make lespri, ou dwe mobilize kapasite kreyasyon w ak envantif ou pou w pwopoze yon kontni k ap etone patisipan yo e fè yo viv yin esperyans plen ak emosyon. E sa a, yo p ap janm bliye l.

Rendez-vous au sommet: Senk bagay ou dwe fè pou w reyalize yon evènman granpanpan

Yon bon ekip

Konsèp la ka trè orijinal, men evènman ap pèdi yon gwo mòso nan granpanpan l si pa gen yon bon ekip ki pou reyalize l. Yon bon ekip konstui ak plizyè eleman ki gen bon jan kapasite nan tout domèn pwojè a nesesite yo. Reyalizasyon granpanpan yon evènman depann de kijan mayonèz la pran nan mitan ekip la. Alòs, si w vle reyalize yon evènman ki tache nan memwa patisipan yo, ou dwe defini konpetans ki nesesè pou pwojè a e asire w jwenn moun ki kadre ak pwofil yo.

Rendez-vous au sommet: Senk bagay ou dwe fè pou w reyalize yon evènman granpanpan

Yon pwojè vivan

Yon pwojè vivan se yon pwojè ki ka atire kolaboratè ak envestisè oswa mesèn. Se pou sa se moun ki gen konpetans ak teknik pou sa ki dwe elabore l. San nou pa bezwen twò long, si w vle pwojè w la kapte atansyon moun, ou dwe swa aprann ekri l swa chèchè yon moun ki maton nan fè sa a.

Rendez-vous au sommet: Senk bagay ou dwe fè pou w reyalize yon evènman granpanpan

Yon anviwònman kreyatif

Yon anviwònman kreyatif se yon gwo moso nan reyalizasyon yon pwojè. Yon evènman granpanpan nesesite yon anviwònmam eksitan, yon anviwònman ki ensite chak manm ekip la bay pi bon pèfòmans ki gen anndan vant li. Nan sans sa a, tout òganizatè ki vle aktivite l yo rete nan listwa dwe jwenn yon espas adapte, yon seri moun ki gen respè pou kapasite youn lòt epi diskou ak mwayen efikas pou motive ekip la atenn objektif yo fikse ansanm nan.

Rendez-vous au sommet: Senk bagay ou dwe fè pou w reyalize yon evènman granpanpan

Yon estrateji kominikasyon efikas

Yon esrtateji kominikasyon efikas se yon estrateji ki kadre ak piblik sib la. Pou sa a, depi nan montaj pwojè a, ou dwe byen defini piblik sible a epi idantifye espas ak platfòm li (piblik sib ou a) plis prezan yon mannyè pou w kreye kontni pwomosyonèl ki ka angaje yo.

Share

Blondy Wolf Leblanc (Gabynho) 100

Mémorand en psychologie à la Faculté des Sciences Humaines de l'Université d'État d'Haïti (FASCH-UEH), Gabynho est un acteur culturel très influent à Carrefour où il initie et coordonne "Festival Liv Kafou", "Semèn Jèn Ekriven Kafou" et "Week-end Poétique".

Laisser un commentaire

0 Commentaires